Home > Nieuws > Nieuwsfeiten NHG

Nieuwsfeiten digitaal schade melden
Nieuwsfeiten koopsubsidie en starterlening
Nieuwsfeiten klachteninstituut financiële dienstverlening
Nieuwsfeiten NHG

 

Nieuwsfeiten NHG

Bronvermelding: NHG

 

Nationale Hypotheek Garantie (NHG):

Per 1 januari 2012 wordt de kostengrens voor woningen gehandhaafd op € 350.000,-. Per 1 juli 2012 wordt de kostengrens verlaagd naar € 320.000,-. Met NHG is een hypotheek voor de aankoop of kwaliteitsverbetering van een woning veilig, verantwoord en voordelig.

Per 6 juli 2011 verlaagd NHG het percentage voor de bijkomende kosten van 12% naar 8%, naar aanleiding van de verlaging van de overdrachtsbelasting per 15 juni 2011 van 6% naar 2%.


Burgerservicenummer (BSN)

Met ingang van 1 januari 2011 dient de geldgever van iedere aanvrager van NHG bij de melding het Burgerservicenummer (BSN) op te geven.


Borgtochtprovisie

De borgtochtprovisie voor leningen met Nationale Hypotheek Garantie wordt per 1 januari 2012 ongewijzigd vastgesteld op 0,70% van de lening.


Kostengrenzen

De kostengrens voor kwaliteitsverbetering blijft gehandhaafd op € 265.000,-.
De kostengrens voor woonwagens wordt verlaagd naar € 132.466,- (was € 132.969,-). De kostengrens voor woonwagenstandplaatsen wordt verlaagd naar € 50.000,- (was € 50.874,-).


Financieringslastpercentage

De financieringslasttabellen zijn overeenkomstig het advies van het NIBUD geactualiseerd.


Niet fiscaal aftrekbare rente

De vuistregel voor leningdelen waarvan de rente niet fiscaal aftrekbaar is, is overeenkomstig het advies van het NIBUD gewijzigd in de formule: het financieringslastpercentage verminderd met de som van 1,5 x de toetsrente en 1,0%-punt (dit was 1,5%-punt).


Erfpachtcanon

Vanaf 1 januari 2011 wordt de erfpachtcanon niet langer in mindering gebracht op het toetsinkomen maar maakt de erfpachtcanon onderdeel uit van de financieringslast. De financieringslast is de financieringslast van de lening, op basis van annuïteiten, vermeerderd met de erfpachtcanon. Dit gezamenlijke bedrag dient te passen binnen de toegestane financieringslast zoals deze behoort bij het toetsinkomen.


Energiebesparende voorzieningen

Voor het treffen van energiebesparende voorzieningen geldt een depotverplichting indien het bedrag hoger is dan €1.000,-. Indien na voltooiing van de werkzaamheden een saldo in depot overblijft, dient dit bedrag te worden afgelost op de lening, tenzij het restantbedrag lager is dan €1.000,-.
Indien naast het treffen van energiebesparende voorzieningen ook werkzaamheden in het kader van kwaliteitsverbetering worden uitgevoerd, geldt de aflossingsverplichting behorende bij kwaliteitsverbetering (€2.500,-).


Bouwkundig rapport

Vanaf 1 januari 2011 is bij de aankoop van een appartement met een bouwjaar van 1940 of eerder, een bouwkundig rapport niet meer verplicht. Een bouwkundig rapport blijft wel verplicht indien de taxateur constateert dat sprake is van achterstallig onderhoud van 10% of meer van de waarde van de woning of indien de taxateur adviseert een bouwkundig rapport op te laten stellen. Indien uit het taxatierapport blijkt dat sprake is van een aanschrijving van de gemeente tot herstel van achterstallig onderhoud, wordt deze aanschrijving beschouwd als een verplicht bouwkundig rapport en zijn de hiervoor geldende regels eveneens van toepassing.


Identiteitsbewijs

In overleg met het Ministerie van Justitie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst is de Norm aangepast en zijn de wettelijk van toepassing zijnde documenten opgenomen.


Aankoop nieuwbouwwoning

Indien de verkoper van de nieuwbouwwoning een woningcorporatie is, is een insolventieverzekering niet benodigd, mits de woningcorporatie in de koop-/aannemingsovereenkomst een afbouwgarantie heeft opgenomen. Bij nieuwbouwwoningen gebouwd in eigen beheer of bij zelfbouw is geen insolventieverzekering benodigd, maar geldt een opschortende voorwaarde tot het moment dat de woning is bewoond.


Inkomen uit een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder verklaring van voortzetting

Indien het toetsinkomen wordt verkregen uit een dienstverband voor bepaalde tijd waarbij geen verklaring van voortzetting van het dienstverband is afgegeven, mag het inkomen in de toetsing worden betrokken voor de resterende duur van de arbeidsovereenkomst rekenend vanaf de vermoedelijke ingangsdatum van de lening.

 

Woonlastenverzekering

Vanaf 1 januari 2011 kan een eenmalige premiestorting voor een woonlastenverzekering niet meer worden meegefinancierd in de lening met Nationale Hypotheek Garantie.


Taxatierapport/Marktwaarde

Met ingang van 1 januari 2011 geldt voor nieuwe taxaties het taxatierapport “financiering woonruimte; model januari 2011 vastgesteld door CHF, NVM, VastgoedPRO en VBO”.
In dit nieuwe model is de onderhandse verkoopwaarde vervangen door marktwaarde en is waardepeildatum opgenomen. Daar waar in de Voorwaarden en Normen sprake was van onderhandse verkoopwaarde, is dit vervangen door marktwaarde. Hierbij is de waardepeildatum bepalend voor de zes maanden termijn. Het taxatierapport “financiering woonruimte; model november 2002 vastgesteld door CHF, LMV, NVM, RVT en VBO” mag tot uiterlijk 1 juli 2011 worden geaccepteerd indien de taxatiedatum voor 1 januari 2011 ligt.


Nota’s uitbetaling depotgelden

Voor de uitbetaling van de gelden in depot dient de datum van de nota na de offertedatum te liggen.


Taxatierapport bij gedwongen verkoop

Indien sprake is van een gedwongen onderhandse of executoriale verkoop, dient de executiewaarde vrij van huur en gebruik te worden vastgesteld. Het taxatierapport dient te worden uitgebracht door tussenkomst van een door de stichting erkend validatie-instituut.


Beslaglegging door derden

Wanneer de geldgever een melding ontvangt waaruit blijkt dat op de woning beslag is gelegd, dient de geldgever hiervan binnen 30 dagen schriftelijk mededeling te doen aan de stichting.


Executoriale verkoop

Indien de woning via een veiling wordt verkocht, dient de geldgever de executoriale verkoop te laten plaatsvinden via één van de regioveilingen, zoals deze zijn vastgesteld door de Stichting Regioveiling.


Huur- en/of beheersbeding

Indien tijdens het opstarten van de executoriale verkoop blijkt dat de woning in gebruik is bij anderen dan de geldnemer, is de geldgever verplicht het huur- en/of beheersbeding in te roepen.


Onderhandse verkoop waarbij sprake is van een bod lager dan de executiewaarde

Indien sprake is van een gedwongen onderhandse verkoop waarbij een bod is ontvangen dat lager is dan de executiewaarde, dient de geldgever het bod voor te leggen aan de stichting, teneinde te bezien of het bod alsnog kan worden geaccepteerd.


Biedingen voor de veiling uit

Indien sprake is van een executoriale verkoop waarbij een bod voor de veiling uit is ontvangen dat lager is dan de executiewaarde, dient de geldgever het bod voor te leggen aan de stichting, teneinde te bezien of het bod alsnog kan worden geaccepteerd.


Verkoop binnen 12 maanden na aankoop

In verband met de vermindering van de overdrachtsbelasting bij doorverkoop is de termijn van doorverkoop, conform het kabinetsbesluit, gewijzigd in 12 maanden.<< terug

Minervum 7450 • 4817 ZP Breda • Tel 076 581 30 00 • Fax 076 581 39 00 • info@optimumadvies.nl